Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van Fezsjon

Vestigingsadres Pijlkruidstraat 18

2651MR Berkel en Rodenrijs

KvK-nummer 68213506
Btw-identificatienummer NL857346714B01
E-mailadres info@fezsjon.nl
Telefoonnummer 0640855563

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fezsjon en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Fezsjon en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden via de website aan de consument beschikbaar gesteld.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden via de E-mail worden opgevraagd en in PDF-vorm worden toegezonden.
 1. Voor het geval naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit in het aanbod worden vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 1. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Fezsjon kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van verzending;
 • op welke wijze de overeenkomst op afstand tot stand komt (inclusief recht voor herstel      vóórdat de overeenkomst definitief wordt vastgesteld);
 • toepassing van het herroepingsrecht;
 • de verwijzing naar het privacy beleid van Fezsjon.
 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fezsjon niet.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3 lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod op de website van Fezsjon heeft aanvaard zal de ontvangst daarvan onverwijld worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fezsjon is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden (zie ook artikel 10 lid 3).
 1. Voor het elektronisch op afstand communiceren met de consument treft Fezsjon passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving.
 1. Fezsjon maakt uitsluitend gebruik van elektronisch betalingsverkeer. Daarop is het gestelde in artikel 4 lid 3 overeenkomstig van toepassing.
 1. Fezsjon zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen:

a. het adres waar de consument met klachten terecht kan;


b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;


c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 


 

Artikel 5 – Herroepingsrecht en kosten

 1. Bij de aankoop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Fezsjon bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Fezsjon retourneren, conform de door Fezsjon verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken via de webshop of op het E-mailadres van Fezsjon. Maakt de consument gebruik van de reguliere postverzending, dan dient het product op kosten van de consument aangetekend verzonden te worden naar het postadres van Fezsjon en zijn alle overige kosten voor de retourzending voor rekening van de consument. 

 1. De kosten voor retourzending zijn voorrekening van de consument.
 1. Indien de klant na afloop van de herroepingstermijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Fezsjon heeft teruggezonden, is de koop een feit. 


 

Artikel 6 – Uitsluiting van het Herroepingsrecht

 1. Fezsjon kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor specifieke producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Fezsjon dit duidelijk in het aanbod en bij het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld. 


Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
  

a. die door Fezsjon tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties in artikel 3;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;


d. verzegelde producten die om hygiënische redenen niet meer teruggezonden kunnen worden nadat de verzegeling is verbroken.

 

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw- tarieven. 

 1. Prijsverhogingen binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Fezsjon niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. De bewijslast voor druk- en zetfouten ligt bij Fezsjon. 


Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Fezsjon staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Fezsjon er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door Fezsjon, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Fezsjon kan doen gelden. 

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Fezsjon te worden gemeld op de wijze zoals vermeld in artikel 5 lid 3. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

 1. De garantietermijn van de Fezsjon komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Fezsjon is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

 1. De garantie geldt niet indien de:


- consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;


- geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Fezsjon en/of op de verpakking behandeld zijn;


- ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Fezsjon zal na ontvangst van het in artikel 7 overeengekomen bedrag de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestelde producten. 

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument via de website aan Fezsjon heeft kenbaar gemaakt. 

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. 

 1. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal het door de consument reeds betaalde bedrag terstond worden geretourneerd. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

 1. In geval van ontbinding conform het lid 4 van dit artikel zal Fezsjon het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst, terugbetalen. 

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Fezsjon tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Fezsjon bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


 

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het tot stand komen van de overeenkomst zoals beschreven in artikel 4 lid 1 en lid 4. 

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fezsjon te melden. 

 1. Indien de betaling van een overeengekomen opdracht niet binnen 3 werkdagen op de bankrekening van Fezsjon is ontvangen, zal de consument hierover worden bericht en in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of en hoe de overeenkomst zal worden ontbonden. Deze overeenkomst zal door Fezsjon via de E-mail worden bevestigd. 


 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Fezsjon beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig. 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk per aangetekende post worden ingediend op het postadres van Fezsjon, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

 1. Bij Fezsjon ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 1. Een klacht schort de verplichtingen van Fezsjon niet op, tenzij Fezsjon schriftelijk anders aangeeft. 

 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fezsjon, zal Fezsjon naar haar keuze óf de geleverde producten kosteloos vervangen óf repareren.
 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Fezsjon. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Thuiswinkel.org – www.thuiswinkel.org onder aantekening, dat de klager Fezsjon tenminste 4 weken de gelegenheid heeft gegeven om de klacht onderling op te lossen. 


 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Fezsjon en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden ingezien.